Wykaz należności `2021


WYKAZ NALEŻNOŚCI '2021
 
Poniżej plik pdf z wykazem należności:
 

 
Wpis "brak odczytu licznika" oznacza, że Działkowiec - mimo obowiązku - nie podał w terminie stanu licznika energii elektrycznej i/lub wodomierza i powinien to niezwłocznie uczynić (przez pocztę elektroniczną, telefonicznie lub osobiście u Skarbnika lub Gospodarza Ogrodu).
 
Aktualizacja listy dokonywana jest co kilka dni.
 
Uchwałą nr 9/21/UWZ z dnia 28 sierpnia 2021 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ogrodowego "ENERGETYK" ustaliło wysokość opłat ogrodowych płatnych jednorazowo do 30 września każdego roku. Opłaty ogrodowe wnoszone są przez każdego Działkowca przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia lub w uzasadnionych przypadkach bezpośrednio Skarbnikowi (za potwierdzeniem KP).
 • termin płatności: do 30 września 2021 r.
 • na rachunek: BGŻ - 21 2030 0045 1110 0000 0389 2240
 • tytuł przelewu: opłata ogrodowa / nr działki
Kwota do zapłaty uwzględnia:
 • opłatę na rzecz ogrodu,
 • opłatę za wywóz odpadów,
 • opłatę za zużytą energię elektryczną (po podaniu stanu, wg wskazań licznika),
 • opłatę energetyczną,
 • opłatę za zużytą wodę "pitną" (po podaniu stanu, wg wskazań wodomierza),
 • opłatę wodną (dla działkowców sektora I),
 • rozliczenie godzin / prac na rzecz ogrodu tzw. "czyn",
 • opłatę dla korzystających z ogólnodostępnej wody "pitnej" na terenie sektora I,
 •   składkę członkowską w wysokości 30 zł - dla członków Stowarzyszenia
 • oraz dotychczasowe wpłaty / nadpłaty / niedopłaty

 

 

Opłaty ogrodowe [2021]

 
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 4/21/UZ
z dnia 26 kwietnia 2021 r.
- W Y C I Ą G -
 
w sprawie wysokości składki członkowskiej, opłat ogrodowych i innych opłat administracyjnych
oraz sposobu i terminu ich wnoszenia
 
§ 1
Mając na uwadze sytuację epidemiczną w kraju, w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia Walnego Zebrania Członków, Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „ENERGETYK” postanawia podać do wiadomości wysokość składki, opłat ogrodowych oraz opłat administracyjnych, których wysokość do czasu ewentualnych zmian dokonanych przez Walne Zebranie Członków, pozostaje utrzymana na poziomie roku ubiegłego, z zastrzeżeniem §2 niniejszej uchwały.
 
§ 2
Na podstawie §2 uchwały nr 8/20/UWZ Walnego Zebrania Członków z dnia 29.08.2020 r. Zarząd dokonuje zmiany stawki opłaty za zużytą wodę „pitną” (za 1 m3) z 5,50 zł na 7,00 zł / m3.
 
§ 3
Na opłaty ogrodowe składają się:
 • opłata na zarządzanie ogrodem: 0,45 zł / m2  (nie więcej niż 140 zł)
 • obniżona opłata na zarządzanie ogrodem dla członków Stowarzyszenia: 0,35 zł / m2  (nie więcej niż 110 zł)
 • opłata za wywóz odpadów: 115 zł
 • przy braku selektrywnej zbiórki (brak segregacji): 235 zł
 • opłata za zużytą energię elektryczną (wg wskazań licznika): 0,90 zł / kWh
 • opłata energetyczna (od każdej działki): 10 zł
 • opłata za zużytą wodę "pitną" (wg wskazań wodomierza)7,00 zł / m3
 • ryczałt za korzystanie z wody bez wodomierza: 200 zł / miesiąc
 • opłata wodna dla działkowców sektora I: 10 zł
 • ekwiwalent za niewykonane prace: 40 zł (4 godziny po 10 zł każda)
  (lub 4 godziny prac wykonanych na rzecz ogrodu, wyznaczonych przez Zarząd)
[...] Wysokość pozostałych opłat:
 • wpisowe wraz z opłatą inwestycyjną dla nowych działkowców: 500 zł
  (nie dotyczy działkowców nabywających prawo do użytkowania działki z mocy prawa (spadek, współmałżonek itp.))
 • jednorazowe wysłanie upomnienia/wezwania do zapłaty: 10 zł
 • ponowne podłączenie do sieci elektrycznej po karnym odłączeniu: 100 zł
 • kara za samowolne zerwanie plomby urządzenia pomiarowego: 100 zł
 • kara za brak tabliczki z numerem działki: 10 zł
 
 • obowiązek podania (bez wezwania) stanów liczników energii i wodomierzy wody "pitnej": do 30 sierpnia 2021
 • termin płatności: do 30 września 2021
 • na rachunek: BGŻ - 21 2030 0045 1110 0000 0389 2240
 • tytuł przelewu: opłata ogrodowa / nr działki
 
 
Dla sprawnego dokonywania i przyjmowania wpłat oraz przejrzystości naliczeń suma opłat ogrodowych podlega zaokrągleniu do pełnej złotówki, zgodnie z zasadami zaokrąglania liczb.
 
Brak wpłat rodzi skutki prawne wynikające z Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Statutu Stowarzyszenia i Regulaminu Ogrodu z utratą prawa do użytkowania działki włącznie.
 
Pełny tekst uchwały nr 4/21/UZ z 26.04.2021 --> tutaj