Wykaz należności `2020


WYKAZ NALEŻNOŚCI '2020
 
Poniżej plik pdf z wykazem należności:
 

 
Wpis "brak odczytu licznika" oznacza, że Działkowiec - mimo obowiązku - nie podał w terminie stanu licznika energii elektrycznej i/lub wodomierza i powinien to niezwłocznie uczynić (przez pocztę elektroniczną, telefonicznie lub osobiście u Skarbnika lub Prezesa).
 
Aktualizacja listy dokonywana jest co kilka dni.
 
Uchwałą nr 8/20/UWZ z dnia 29 sierpnia 2020 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ogrodowego "ENERGETYK" ustaliło wysokość opłat ogrodowych w 2020 roku płatnych jednorazowo do 30 września każdego roku. Opłaty ogrodowe wnoszone są przez każdego Działkowca przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia lub w uzasadnionych przypadkach bezpośrednio Skarbnikowi (za potwierdzeniem KP).
 • termin płatności: do 30 września 2020 r.
 • na rachunek: BGŻ - 21 2030 0045 1110 0000 0389 2240
 • tytuł przelewu: opłata ogrodowa / nr działki
Kwota do zapłaty uwzględnia:
 • opłatę na rzecz ogrodu,
 • opłatę za wywóz odpadów,
 • opłatę za zużytą energię elektryczną (po podaniu stanu, wg wskazań licznika),
 • opłatę energetyczną,
 • opłatę za zużytą wodę "pitną" (po podaniu stanu, wg wskazań wodomierza),
 • opłatę wodną (dla działkowców sektora I),
 • rozliczenie godzin / prac na rzecz ogrodu tzw. "czyn",
 • opłatę dla korzystających z ogólnodostępnej wody "pitnej" na terenie sektora I,
 •   składkę członkowską w wysokości 30 zł - dla członków Stowarzyszenia
 • oraz dotychczasowe wpłaty / nadpłaty / niedopłaty

Dodatkowo na liście umieszczono także wysokość wkładu inwestycyjnego z przeznaczeniem na realizację inwestycji budowy przyłącza wodnego do ROD uchwalonego Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 9/20/UWZ z 29 sierpnia 2020 r. - w kwocie 450 zł płatnego do 30 października 2020 r.

 

Opłaty ogrodowe [2020]

Uchwałą nr 8/20/UWZ z dnia 29 sierpnia 2020 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ogrodowego "ENERGETYK" ustaliło wysokość opłat ogrodowych w 2020 roku płatnych jednorazowo do 30 wrześniaOpłaty ogrodowe, po podaniu odczytów liczników energii elektrycznej i wody, wnoszone są przez każdego Działkowca przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia lub w uzasadnionych przypadkach bezpośrednio Skarbnikowi (za potwierdzeniem KP).
 
Na opłaty ogrodowe składają się:
 • opłata na zarządzanie ogrodem: 0,45 zł / m2  (nie więcej niż 140 zł)
 • obniżona opłata na zarządzanie ogrodem dla członków Stowarzyszenia: 0,35 zł / m2  (nie więcej niż 110 zł)
 • opłata za wywóz odpadów: 115 zł
 • przy braku selektrywnej zbiórki (brak segregacji): 235 zł
 • opłata za zużytą energię elektryczną (wg wskazań licznika): 0,90 zł / kWh
 • opłata energetyczna (od każdej działki): 10 zł
 • opłata za zużytą wodę "pitną" (wg wskazań wodomierza): 5,50 zł / m3
 • ryczałt za korzystanie z wody "pitnej" bez wodomierza: 200 zł / miesiąc
 • opłata wodna dla działkowców sektora I: 10 zł
 • ekwiwalent za niewykonane prace: 40 zł (4 godziny po 10 zł każda)
  (lub 4 godziny prac wykonanych na rzecz ogrodu, wyznaczonych przez Zarząd)
Wysokość pozostałych opłat:
 • wpisowe wraz z opłatą inwestycyjną dla nowych działkowców: 500 zł
  (nie dotyczy działkowców nabywających prawo do użytkowania działki z mocy prawa (spadek, współmałżonek itp.))
 • jednorazowe wysłanie upomnienia/wezwania do zapłaty: 10 zł
 • ponowne podłączenie do sieci elektrycznej po karnym odłączeniu: 100 zł
 • kara za samowolne zerwanie plomby urządzenia pomiarowego: 100 zł
 • kara za brak tabliczki z numerem działki: 10 zł
 
 • obowiązek podania (bez wezwania) stanów liczników energii: do 30 sierpnia 2020
 • termin płatności: do 30 września 2020
 • na rachunek: BGŻ - 21 2030 0045 1110 0000 0389 2240
 • tytuł przelewu: opłata ogrodowa / nr działki
Upoważnia się Zarząd Stowarzyszenia do dokonania zmiany stawki opłaty za zużytą energię elektryczną (za 1 kWh), stawki opłaty za zużytą wodę „pitną” (za 1 m3) oraz opłat za wywóz odpadów w przypadku istotnych zmian wprowadzonych przez dostawcę/sprzedawcę mediów i odbiorcę odpadów.
 
Dla sprawnego dokonywania i przyjmowania wpłat oraz przejrzystości naliczeń suma opłat ogrodowych podlega zaokrągleniu do pełnej złotówki, zgodnie z zasadami zaokrąglania liczb.
 
Brak wpłat rodzi skutki prawne wynikające z Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Statutu Stowarzyszenia i Regulaminu Ogrodu z utratą prawa do użytkowania działki włącznie.

Powierzchnie działek

Poniżej znajduje się plik z powierzchniami poszczególnych działek. Powierzchnia podana jest w m2. Dane zostały zamieszczone na podstawie obliczeń, wyrysu z mapy zasadniczej oraz Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.