Procedura podłączenia do instalacji wody


PROCEDURA
PODŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WODY „PITNEJ”

1. Działkowiec, chcący podłączyć się do istniejącej instalacji wody „pitnej” składa do Zarządu Stowarzyszenia pisemny, własnoręcznie podpisany wniosek o wydanie warunków technicznych i wyrażenie zgody na podłączenie do instalacji.
---->>> 
2. Do wniosku każdorazowo należy dołączyć:
- rysunek / szkic sytuacyjny z zaznaczeniem proponowanego przebiegu instalacji,
- pisemną zgodę działkowców, przez których działki ma przebiegać instalacja.
 
3. Wniosek z załącznikami należy wysłać na adres pocztowy Stowarzyszenia listem poleconym, wrzucić do skrzynki kontaktowej z jednoczesnym telefonicznym poinformowaniem Zarządu lub zeskanować i przesłać na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia (oryginały do dostarczenia w terminie późniejszym).
 
4. Obowiązuje zakaz rozpoczynania jakichkolwiek robót budowlanych i włączeniowych przed uzyskaniem zgody Zarządu.
 
5. Zarząd, udzielając pisemnej zgody na włączenie, wydaje warunki techniczne do wykonania instalacji.
 
6. Prace instalacyjne możliwe są do wykonania jedynie poza sezonem (przed napełnieniem lub po opróżnieniu instalacji). W wyjątkowych sytuacjach, Zarząd może wyrazić zgodę na włączenie do instalacji w trakcie sezonu z jednoczesnym obciążeniem działkowca kosztami napełnienia instalacji.
 
7. W projektowanej instalacji należy uwzględnić:
- dostosowanie instalacji do już istniejącej,
włączenie za pomocą systemowych złączek, 
- zachowanie kątów prostych w przebiegu instalacji,
- montaż na półśrubunkach wodomierza (zakupionego na własny koszt),
- montaż przed wodomierzem zaworu odcinającego, umożliwiającego wymianę lub naprawę wodomierza w przypadku jego uszkodzenia,
 
8. Instalacja przeprowadzana jest na własny koszt działkowca.
 
9. O zakończeniu robót (przed zasypaniem wykopów z przyłączami), działkowiec zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zarząd, który dokona odbioru wykonanych prac z plombowaniem i spisaniem numeru i stanu wskazań wodomierza.
 
10. Z chwilą zakończenia prac i odbioru przez Zarząd robót, wykonana instalacja znajdująca się na terenach ogólnych do granicy działki, przechodzi na własność Stowarzyszenia Ogrodowego „ENERGETYK”
z wynikającym z tego faktu obowiązkiem utrzymania infrastruktury przez Stowarzyszenie.
 
11. W przypadku ujawnienia usterek po włączeniu wody, działkowiec zobowiązany będzie do niezwłocznej naprawy instalacji na własny koszt. Nadto, w przypadku dużych ubytków wody lub konieczności opróżnienia instalacji w związku z awarią w instalacji działkowca, zostanie on obciążony kosztami ubytków lub ponownego napełnienia.
 
12. Działkowiec, po uzyskaniu zgody a przed rozpoczęciem robót budowlanych, zobowiązany jest do wniesienia wkładu inwestycyjnego (450 zł) tytułem budowy przyłącza ROD do sieci wodociągowej w wysokości i na zasadach określonych przez uchwałę Walnego Zebrania Członków nr 9/20/UWZ z dnia 29 sierpnia 2020 roku.
 
13. Zarząd przypomina o obowiązku skutecznego zabezpieczenia wodomierzy w okresie zimowym
i odwodnieniu instalacji – zgodnie z uchwałą Zarządu nr 21/17/UZ z dnia 29 sierpnia 2017 roku.
 
14. Samowolne włączenia – bez uzyskania wcześniejszej zgody Zarządu – będą traktowane jako samowola budowlana z koniecznością rozbiórki na koszt działkowca, a także z obciążeniem odpłatnością – jak przy braku wodomierza.