WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW [2020.08.29]

 
Uchwałą Zarządu nr 12/20/UZ z 31 lipca 2020 roku, działając na podstawie zapisów §28 i innych Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego „ENERGETYK”, Zarząd zwołuje
WALNE ZEBRANIE 
sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2020 r. (sobota) o godzinie 13:30 na terenie sektora I - na placu przy hydroforni obok działki nr 12 (pod wierzbą) 
 
W przypadku braku kworum na walnym zebraniu, ustala się jego
drugi termin na godzinę 14:00 w tym samym dniu i miejscu.
Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązujące wszystkich członków,
bez względu na ilość obecnych głosujących (nie jest wymagany udział ponad połowy uprawnionych członków).
 

Zebranie na terenie otwartym z zachowaniem rygorów sanitarnych !

 W przypadku wprowadzenia obostrzeń epidemicznych, Walne Zebranie Członków może zostać odwołane.

Prezes Zarządu 

Porządek obrad:

Regulamin obrad:

Sprawozdanie Zarządu za 2019 rok: