Woda miejska na terenie ROD

2020-11-13
relację z zakończonej w dniu dzisiejszym budowy przyłącza wody do ROD możecie śledzić na Facebooku (tutaj)
 
2020-08-28
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy dwie decyzje Prezydenta Miasta Rybnika - obie zatwierdzające projekty budowlane i udzielające pozwolenia na budowę przyłącza wody do ogródków działkowych w Rybniku przy ul. Rudzkiej i ul. Nad Zalewem.
 
2020-07-28
Wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego złożone do RZGW w Gliwicach zostały przekazane zgodnie z właściwością do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach. Czekamy na rozstrzygnięcia. 
 
2020-07-10
Wysłaliśmy wnioski do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gliwicach - Wody Polskie, celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, które jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, a tym samym rozpoczęcie inwestycji.
 
2020-07-01
W dniu dzisiejszym Wykonawca zrealizował zlecenie wcięcia odejścia od głównego wodociągu w ul. Rudzkiej. Po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego będziemy mogli rozpocząć inwestycję budowy przyłącza wodnego do ROD.
 
2020-06-22
Trwa opracowywanie operatu w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na rozpoczęcie budowy.
Wystąpiliśmy do PWiK z wnioskiem o zgodę na wykonanie wcięcia w wodociąg w ul. Rudzkiej przed jej ostatecznym remontem. Trwają także konsultacje w sprawie wyboru wykonawcy "wcinki".
 
2020-05-04 - 2020-05-17
Po blisko dwóch miesiącach od złożenia do UM wniosku o wydanie pozwolenia na budowę przyłącza wody do ROD otrzymaliśmy postanowienie o konieczności uzupełnienia wniosku, m.in. o opinie, które nigdy wcześniej na tym obszarze nie były wymagane (dot. określenia wpływu eksploatacji górniczej, dot. rejestru zabytków).
Konieczne też - niestety - okazuje się sporządzenie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego - czego z uwagi na czas oczekiwania i koszty chcieliśmy uniknąć. Nie udało się.
Podejmując jednak to wyzwanie, kierowani koniecznością zapewnienia mimo wszystko dostępu do wody (jak nie w tym roku, to w następnym), zleciliśmy sporządzenie operatu wodno-prawnego, celem zgromadzenia kompletnej dokumentacji. Czas oczekiwania na pozwolenie wodno-prawne z Wód Polskich zs. w Gliwicach wynosić może 2-3 miesiące. Dodatkowo, w związku ze specustawą COVIDową i czasem epidemii, bieg wszystkich terminów jest zawieszony, co może także wydłużyć nasz okres oczekiwania.
 
Zapewniam Wszystkich Działkowców, że Zarząd podejmuje szereg innych starań o sfinalizowanie podłączenia ROD do instalacji wodnej. Mamy świadomość ogromnej straty spowodowanej brakiem wody. Niemniej jednak, nie wszystko jest uzależnione od naszych działań. Nie ma też przychylności PGE, aby awaryjnie włączyć dostęp do wody poprzednimi kanałami dystrybucji.
 
Mam nadzieję, że uda się sfinalizować nasze plany inwestycyjne i w końcu będziemy mogli cieszyć się pełną aktywnością działkową, pielęgnując uprawy i korzystając w pełni z możliwości rekreacyjnych naszych ogrodów.
 
Prezes Zarządu  

2020-03-02
Złożyliśmy do UM wnioski o wydanie pozwolenia na budowę instalacji. Wstępnie wybraliśmy wykonawcę inwestycji. Zarząd uzgodnił również formę i sposób finansowania inwestycji - do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków. 
 

2020-01-23
Wykonano projekty i kosztorysy przyłącza ROD "ENERGETYK" do sieci wodociągowej (sektor I/II/III). Wkraczamy w fazę poszukiwań wykonawcy oraz źródeł finansowania inwestycji.
 

Zarząd zlecił opracowanie projektu przyłącza wraz z uzgodnieniami. Trwają prace związane z wyznaczeniem tras przebiegu instalacji, umiejscowienia studzienek wodociągowych oraz uzgodnienia wejść na działki pozostające poza ROD. 
 

Sprostowanie Stowarzyszenia Ogrodowego "ENERGETYK" dot. oświadczenia PGE w sprawie rurociągu dostarczającego wodę do ROD w związku z informacjami pojawiającymi się w serwisie internetowym Radia 90, a także w związku z wyemitowanym w dniu 18.06.2019 r. w TVP3 Katowice wydaniem Aktualności:
 

Szanowny Panie Redaktorze.

Niniejszym pragnę sprostować informacje przekazane przez PGE, a pojawiające się w wyemitowanych w dniu 18.06.2019 r. wydaniu Aktualności przez TVP3 Katowice / umieszczonego na stronie internetowej Radia 90.

Otóż nie jest prawdą, że Stowarzyszenie miało wystąpić od 2015 roku o wydanie warunków przyłączenia do sieci PWiK.

Wskazanie tej daty jako początku bezczynności Stowarzyszenia jest nieprawdziwe, gdyż PGE (ówczesny EDF) dopiero w czerwcu 2017 roku podpisało ze Stowarzyszeniem umowę dzierżawy gruntów, sytuującą Stowarzyszenie jako dzierżawcę i uprawniającą do podejmowania jakichkolwiek działań prawno-formalnych.

Na marginesie należy dodać, że od czasu deklaracji EDF o sfinansowaniu przyłączenia do sieci wodociągowej - do podpisania umowy dzierżawy minęło blisko 1,5 roku i z całą stanowczością stwierdzam, że opieszałość w tej materii leży po stronie tylko i wyłącznie EDF. 

W styczniu 2016 roku warunkowo zobowiązaliśmy się do podjęcia działań zmierzających do uzyskania warunków technicznych niezależnego przyłączenia ROD „ENERGETYK” do sieci wodociągowej PWiK. Zasadniczą przesłanką naszego zobowiązania była deklaracja ówczesnego Dyrektora generalnego EDF pana Roberta Gałązki o sfinansowaniu przez Elektrownię kosztów podłączenia każdego sektora do sieci wodociągowej. W związku ze zmianami własnościowymi w EDF, nabytej przez PGE, co skutkowało nieoficjalnym wycofaniem się ze wspomnianej  deklaracji Dyrektora EDF, a także w związku z niejasną sytuacją gruntową – o warunki techniczne nie występowaliśmy. Jak już wcześniej wspominałem – nasze zaniechania spowodowane były głównie nieoficjalnym wycofywaniem się PGE z deklaracji sfinansowania przyłączenia do sieci PWiK, a co za tym idzie oceną naszych możliwości finansowych.

Podkreślam również, że PGE powołuje się na nasze deklaracje zawarte w piśmie z 19.01.2016 roku, tym samym nie respektuje własnych deklaracji; wycofuje się także z deklaracji i zapewnień o dalszym wsparciu i współpracy z lokalnym środowiskiem po przejęciu zakładu od EDF.

Nie do końca pełna jest informacja w komunikacie PGE, iż pomimo stanu rurociągu, ale mając na uwadze społeczny wymiar problemu, elektrownia zdecydowała się przedłużyć okres wypowiedzenia umowy o kolejne trzy miesiące, dając Stowarzyszeniu czas na wykonanie przyłącza. Przedłużenie wypowiedzenia o 3 miesiące dotyczyło bowiem okresu zimowego, kiedy to działkowcy nie mieli możliwości podejmowania działań związanych z przyłączeniem do sieci wodociągowej. Dodaję, że w tym okresie woda jest zakręcona przez elektrownię i działkowcy z niej nie korzystali. Powoływanie zatem społecznego wymiaru problemu jest bezzasadne.

Dodać należy, że rurociąg został w ubiegłym roku naprawiony i pozostawał w eksploatacji. Faktem natomiast jest, że jego stan może rodzić obawy kolejnych awarii.

Pragnę sprostować również pojawiające się w przekazie publicznym informacje, że Stowarzyszenie do tej pory korzystało z wody dostarczanej przez elektrownię bez jakichkolwiek opłat. Otóż od momentu podpisania umowy na dostarczanie wody, Stowarzyszenie rozliczało się z EDF/PGE na podstawie wskazań wodomierzy płacąc stawki żądane przez EDF/PGE za każdy m3 wody.

 
Z poważaniem
Dariusz Kralka
Prezes Zarządu
 

Media na temat braku wody na terenie ROD "ENERGETYK":
 
 
 

Uzyskaliśmy z PWiK warunki techniczne podłączenia ROD do instalacji wody. Poszukujemy firmy projektowej do przeprowadzenia prac projektowych.
 

Zarząd ponownie zwrócił się do PGE z prośbą o interwencyjne włączenie wody na sezon działkowy 2019.
W toku jest uzyskanie warunków technicznych z PWiK przyłączenia do rurociągu wody miejskiej. 
 

 

Zarząd uzyskał mapy zasadnicze z Urzędu Miasta Rybnika i złożył wnioski do PWiK o wydanie warunków technicznych przyłączenia trzech sektorów ROD "ENERGETYK" do instalacji wodnej.
 

Zarząd zwrócił się z prośbą o interwencję do Posła na Sejm RP Grzegorza Janika oraz do trzech Związków Zawodowych działających na terenie PGE.
 

Na ponowną prośbę do PGE o zapewnienie ciągłości dostawy wody do ROD otrzymaliśmy od PGE negatywną odpowiedź. 
 

Informuję, że PGE Energia Ciepła S.A. wypowiedziała umowę na dostarczanie wody miejskiej do ROD "ENERGETYK" z mocą na dzień 31.12.2018 r.
 
W kierowanym do nas piśmie PGE podała, że "w związku ze znacznymi kosztami utrzymania przyłącza wody, z którego pobieracie Państwo wodę, ponoszonymi przez PGE Energia Ciepła S.A., oraz uwzględniając fakt iż ww. przyłącze jest majątkiem niezwiązanym z podstawową działalnością produkcyjną PGE Energia Ciepła S.A., powołując się na § 7 ust. 1 Umowy, zachowując zgodność z zapisami § 6 Umowy, wypowiadamy łączącą nas Umowę Nr 7 /2016.
Jednocześnie mając na względzie rekreacyjne przeznaczenie zajmowanego przez Państwa terenu, do wypowiedzenia będzie zastosowany wydłużony okres wypowiedzenia wynoszący 3 miesiące, w związku z czym Umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 31.12.2018 r. "
 
Jednocześnie informuję, że Zarząd ROD "ENERGETYK" podejmuje działania mające na celu zapewnienie ciągłości dostawy wody miejskiej do ROD w nadchodzącym sezonie.
 
Prezes Zarządu