WODOMIERZE i ZAWORY

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 21/17/UZ 
z dnia 29 sierpnia 2017 r. 
w sprawie 
konieczności zabezpieczenia wodomierzy 
i montażu zaworów odcinających
 
  1. Zarząd zobowiązuje wszystkich działkowców posiadających wodomierze do skutecznego ich zabezpieczenia w okresie zimowym poprzez owinięcie lub demontaż. W kolejnym sezonie zdemontowane wodomierze będą ponownie plombowane, po zgłoszeniu gotowości.
  1. Po wyłączeniu wody – należy obowiązkowo odwodnić instalację poprzez otwarcie zaworów, kurków i kranów instalacji wody miejskiej.
  1. Nadto zobowiązuje się wszystkich działkowców do montażu zaworu odcinającego przed posiadanym wodomierzem (kto nie ma).
  1. Powyższe prace należy wykonać w terminie od 1 listopada 2017 do 31 marca 2018 roku.
  1. Brak realizacji powyższych zobowiązań, czego konsekwencją będzie uszkodzenie wodomierza, skutkować będzie koniecznością jego wymiany na koszt działkowca.
  1. Zarządza się podanie uchwały do wiadomości poprzez jej umieszczenie w gablotach oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia.
  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 Zarząd:
(-) Na oryginale właściwe podpisy