> NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE

PRZETERMINOWANE NALEŻNOŚCI za sezon 2018/2019
 
Termin płatności minął 30 września 2019 roku.
 
Poniżej aktualny wykaz przeterminowanych należności (2019):

 

Nr działki KWOTA DO ZAPŁATY
46 38,00
48 brak odczytu licznika
69 261,00 + 10,00
94 3,00
116 1,00

 

  
Proszę o uregulowanie należności na rachunek bankowy Stowarzyszenia lub bezpośrednio u Skarbnika - po wcześniejszym umówieniu.
Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania opłaty ogrodowe w całości płatne są jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku. Opłaty ogrodowe płatne są na konto Stowarzyszenia, a w wyjątkowych sytuacjach - gotówką za potwierdzeniem Skarbnikowi.
 
Od nieterminowych wpłat działkowiec zobowiązany jest uiścić ustawowe odsetki. Brak wpłat rodzi skutki prawne wynikające z Ustawy o ROD, Statutu i Regulaminu ROD.
 
Prezes