OPŁATY OGRODOWE ! 
 
 
Opłaty ogrodowe za sezon 2020 należy wnosić w terminie
do 30 września 2020 roku.
 
Aktualny wykaz należności (2020) znajduje się:
Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania nr 8/20/UWZ opłaty ogrodowe w całości płatne są jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku. Opłaty ogrodowe płatne są na konto Stowarzyszenia, a w wyjątkowych sytuacjach - gotówką za potwierdzeniem Skarbnikowi.
 
Od nieterminowych wpłat działkowiec zobowiązany jest uiścić ustawowe odsetki. 
Brak wpłat rodzi skutki prawne wynikające z Ustawy o ROD, Statutu i Regulaminu ROD