Zasady wypożyczania sprzętu ogrodowego

WARUNKI I ZASADY
WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU OGRODOWEGO
  
 1. Wypożyczenie sprzętu ogrodowego możliwe jest wyłącznie za pisemnym potwierdzeniem, po zapoznaniu się z instrukcją obsługi urządzenia oraz warunkami i zasadami wypożyczania sprzętu.
 2. Sprzęt ogrodowy wydawany jest po ustaleniu terminu wypożyczenia przez gospodarzy ogrodu lub inne upoważnione przez Zarząd osoby.
 3. Materiały eksploatacyjne do urządzenia (jak np. paliwo, olej, żyłka) działkowiec organizuje i opłaca we własnym zakresie.
 4. W przypadku zawinionego uszkodzenia wypożyczonego sprzętu lub wskutek zaniedbania wypożyczającego, zostanie on obciążony kosztami naprawy lub wymiany urządzenia.
 5. Wypożyczonego sprzętu nie można wynosić i użytkować poza ROD „ENERGETYK”.
 6. Każde nieprawidłowe działanie sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać gospodarzowi/osobie wydającej. W przypadku ujawnienia uszkodzenia lub nieprawidłowego działania urządzenia, należy natychmiast przerwać pracę.
 7. Sprzęt należy zwrócić najpóźniej w następnym dniu po wypożyczeniu. W uzasadnionych przypadkach czas wypożyczenia może zostać wydłużony, o czym decyduje gospodarz/osoba wydająca.
 8. Zwracany sprzęt powinien być kompletny, nieuszkodzony i wyczyszczony przez użytkownika. Gospodarz/osoba wydająca każdorazowo sprawdza i potwierdza w ewidencji zwrot sprzętu odnotowując datę i godzinę zwrotu oraz ewentualne uwagi co do jego stanu.
  
OŚWIADCZENIE WYPOŻYCZAJĄCEGO
 
Działkowiec wypożyczający sprzęt ogrodowy:
 • potwierdza, iż zapoznał się z instrukcją obsługi urządzenia oraz niniejszymi warunkami
  i zasadami wypożyczania sprzętu ogrodowego,
 • zobowiązuje się korzystać z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem wyłącznie na terenie ROD „ENERGETYK”,
 • prace urządzeniem będzie wykonywał zgodnie z zasadami bezpieczeństwa z zachowaniem szczególnej ostrożności i zastosowaniem odpowiednich środków ochrony osobistej,
 • zwróci urządzenie najpóźniej w dniu następnym po jego wypożyczeniu,
 • urządzenie wyczyści i zwróci w stanie kompletnym i nie pogorszonym.

Prezes Zarządu