[2020-01-23] Wniosek z art. 76 ust.2 Ustawy o ROD

w sprawie wydania decyzji administracyjnej potwierdzającej nabycie prawa do użytkowania nieruchomości zajmowanej przez rodzinny ogród działkowy.
 
Aktualizacja w treści artykułu...
W dniu 04.12.2015 r. w Starostwie Powiatowym w Rybniku został złożony wniosek o wydanie na podstawie art. 76 ust. 2 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2004 r., poz. 40), decyzji administracyjnej potwierdzającej nabycie przez Stowarzyszenie prawa do użytkowania nieruchomości zajmowanej przez rodzinny ogród działkowy, w części których właścicielem jest Skarb Państwa.
  
[12.2015] Jak powiadomiło Starostwo, wniosek Stowarzyszenia w dniu 11.12.2015 r. został przekazany zgodnie z właściwością administracyjną do Urzędu Miasta Rybnika - gdyż teren objęty wnioskiem położony jest na terenie administracyjnym Gminy Rybnik.
 
[07.01.2016]  Decyzją z dnia 31 grudnia 2015 roku Prezydent Miasta Rybnika odmówił Stowarzyszeniu stwierdzenia nabycia z mocy prawa prawa użytkowania nieruchomości, na której znajduje się ROD z uwagi na fakt wieczystej dzierżawy ustanowionej na rzecz EDF. Przed nami więc ciąg dalszy drogi do uregulowania prawnego stanu ROD... 
 
[14.01.2016]  Stowarzyszenie, za pośrednictwem Prezydenta złożyło do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Katowicach odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Rybnika.
 
[21.01.2016] Prezydent przekazał nasze odwołanie do rozpoznania przez SKO w Katowicach.
 
[27.01.2016] Urząd Miasta Rybnika poinformował, iż w zakresie terenów należących do Skarbu Państwa RZTG-Rybnik (część działki nr 131 na terenie sektora III) wniosek nasz zostanie rozpoznany po zakończeniu postępowania mającego na celu geodezyjne wydzielenie działek - do 30 czerwca 2016 r.
 
[08.04.2016] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uchyliło w całości odmowną decyzję Prezydenta Miasta Rybnika i przekazało ją do ponownego rozpoznania z uwagi na braki w zgromadzonej przez Urząd dokumentacji.
 
[25.05.2016] W dniu 18 maja 2016 r. Prezydent Miasta Rybnika wydał decyzję w sprawie nabycia przez Stowarzyszenie Ogrodowe "ENERGETYK" prawa użytkowania nieruchomości. Decyzja dotyczy niewielkiej części gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa - RZGT Rybnik  na terenie sektora III ROD . Niewiele tego, ale możemy już powiedzieć oficjalnie, że posiadamy prawo użytkowania 246 m2.
Poniżej skan decyzji i mapa:
 
[06.06.2016] Prezydent Miasta Rybnika - w związku z decyzją SKO o konieczności ponownego rozpoznania naszego wniosku - poinformował, że wniosek zostanie rozpoznany po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w terminie do 31 grudnia 2016 roku.
Poniżej skan zawiadomienia:
 
[12.06.2016] W dniu 06.06.2016 r. Prezydent Miasta Rybnika w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego zwrócił się do EDF Polska (Kraków) o udzielenie informacji dot. działek, na których funkcjonuje ROD. 
Poniżej skan:
 
[19.09.2016] EDF Polska (Kraków) udzielił odpowiedzi Prezydentowi Miasta Rybnika dot. działek, na których funkcjonuje ROD. 
Poniżej skan pisma:
 
[17.11.2016] W ramach prowadzonego postępowania, Prezydent Miasta Rybnika ponownie zwrócił się do EDF Polska (Kraków) o udzielenie informacji dot. ewentualnego przekazania terenów zajętych pod ROD "ENERGETYK". 
Poniżej skan pisma:
 
[05.01.2017] W dniu dzisiejszym Stowarzyszenie Ogrodowe "ENERGETYK" złożyło do Sądu Rejonowego w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych wniosek dot. wpisania w księdze wieczystej Stowarzyszenia jako użytkownika części gruntów przekazanych przez Prezydenta Miasta Rybnika. 
 
[17.01.2017] Prezydent Miasta Rybnika zawiadomił Stowarzyszenie, że ze względu na niezakończone postępowanie mające na celu uregulowanie spraw własnościowych nieruchomości na której urządzony jest ROD "ENERGETYK", nasz wniosek zostanie rozpoznany w terminie do 30 czerwca 2017 roku. Przewlekłość wynika z braku decyzji EDF w zakresie regulacji stanu własności. 
Poniżej skan pisma:
 
[21.02.2017] W dniu dzisiejszym złożony został kolejny wniosek do Prezydenta Miasta Rybnika o wydanie na podstawie art. 76 ust. 2 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2004 r., poz. 40), decyzji administracyjnej potwierdzającej nabycie przez Stowarzyszenie prawa do użytkowania nieruchomości zajmowanej przez rodzinny ogród działkowy, w części których właścicielem jest Gmina Miasta Rybnik (niewielka część działek znajdujących się na terenie sektora I (cz. działki nr 15, 16, 18 oraz cz. placu gospodarczego przy zbiorniku z pompą).
 
[14.03.2017] Był wniosek - jest decyzja. 
W dniu 13 marca 2017 r. Prezydent Miasta Rybnika wydał decyzję w sprawie nabycia przez Stowarzyszenie Ogrodowe "ENERGETYK" prawa użytkowania nieruchomości. Decyzja dotyczy niewielkiej części gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Rybnik na terenie sektora I ROD. Do posiadanego już prawa użytkowania 246 m2 na terenie sektora III możemy doliczyć 658 m2 sektora I (w sumie 904 m2).
Poniżej skan decyzji i mapka (zaznaczono na biało):
 
[09.07.2017] Prezydent Miasta Rybnika zawiadomił Stowarzyszenie, że ze względu na niezakończone postępowanie mające na celu uregulowanie spraw własnościowych nieruchomości na której urządzony jest ROD "ENERGETYK", nasz wniosek zostanie rozpoznany w terminie do 31 grudnia 2017 roku. 
Poniżej skan pisma:
 
[15.01.2018] Prezydent Miasta Rybnika, pismem z dnia 09.01.2018 r. zawiadomił Stowarzyszenie, że ze względu na niezakończone postępowanie mające na celu uregulowanie spraw własnościowych nieruchomości na której urządzony jest ROD "ENERGETYK", nasz wniosek zostanie rozpoznany w terminie do 31 grudnia 2018 roku. Tak więc na kolejny rok sprawa jest odroczona i czeka na decyzję PGE Energia Ciepła.
Poniżej skan pisma:
 
[24.01.2019] Prezydent Miasta Rybnika, pismem z dnia 23.01.2019 r. zawiadomił Stowarzyszenie, że ze względu na niezakończone postępowanie mające na celu uregulowanie spraw własnościowych nieruchomości na której urządzony jest ROD "ENERGETYK", nasz wniosek zostanie rozpoznany w terminie do 31 grudnia 2019 roku. Na kolejny rok sprawa jest odroczona i czeka na decyzję PGE Energia Ciepła.
Poniżej skan pisma:
 
[23.01.2020] Prezydent Miasta Rybnika, pismem z dnia 13.01.2020 r. zawiadomił Stowarzyszenie, że ze względu na niezakończone postępowanie mające na celu uregulowanie spraw własnościowych nieruchomości na której urządzony jest ROD "ENERGETYK", nasz wniosek zostanie rozpoznany w terminie do 31 grudnia 2020 roku. Kolejny rok (już piąty) sprawa jest odroczona i czeka na decyzję PGE..
Poniżej skan pisma:
 Prezes Stowarzyszenia