Budowa przyłącza wody miejskiej do ROD

Uchwałą nr 9/20/UWZ z dnia 29 sierpnia 2020 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ogrodowego "ENERGETYK" ustaliło sposób i zasady finansowania inwestycji budowy przyłącza wodnego do ROD poprzez wniesienie wkładu finansowego przeznaczonego na realizacje inwestycji jednorazowo w kwocie 450 zł płatne do 30 października 2020 roku
Wkład finansowy wnoszony jest przez Działkowców dotychczas korzystających z wody miejskiej oraz chcących przyłączyć się do instalacji - przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia lub w uzasadnionych przypadkach bezpośrednio Skarbnikowi (za potwierdzeniem KP).
 
§ 1
Walne Zebranie Członków ustala wysokość wkładu finansowego przeznaczonego na realizację inwestycji budowy dwóch przyłączy wody do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ENERGETYK” (ul. Rudzka – sektor I oraz ul. Nad Zalewem – sektor II i III) na kwotę 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) od każdej działki, której działkowiec deklaruje chęć korzystania z wody miejskiej.

§ 2
Wkład finansowy wnoszony jest przez działkowców dotychczas korzystających z wody miejskiej jednorazowo przelewem na konto Stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2020 roku.
 
§ 3
W indywidualnych przypadkach, wyłącznie na pisemny wniosek działkowca i po uzyskaniu zgody Zarządu, dopuszcza się dokonanie wpłaty wkładu finansowego w dwóch ratach w nieprzekraczalnych terminach:

• I rata – 250 zł w terminie do 30 października 2020 roku
• II rata – 200 zł w terminie do 30 grudnia 2020 roku
 
§ 4
Każde nowe podłączenie działki do wody miejskiej wymaga wniesienia wkładu finansowego w wysokości wskazanej w §1, po uzyskaniu zgody Zarządu na instalację. Kwota wkładu finansowego nie obejmuje kosztów indywidualnego przyłączenia działki do wewnętrznego wodociągu.
 
§5
Brak wpłaty w wyznaczonym terminie działkowców dotychczas korzystających z wody miejskiej spowoduje fizyczne odcięcie działki od instalacji. Ponowne podłączenie – na koszt działkowca – możliwe będzie po wniesieniu wkładu finansowego.
 
 
  • termin płatności: do 30 października 2020 r.
  • na rachunek: BGŻ - 21 2030 0045 1110 0000 0389 2240
  • tytuł przelewu: "nr działki / WODA"