Wykaz należności `2020


WYKAZ NALEŻNOŚCI '2020
 
Poniżej plik pdf z wykazem należności:
 

 
Wpis "brak odczytu licznika" oznacza, że Działkowiec - mimo obowiązku - nie podał w terminie stanu licznika energii elektrycznej i/lub wodomierza i powinien to niezwłocznie uczynić (przez pocztę elektroniczną, telefonicznie lub osobiście u Skarbnika lub Prezesa).
 
Aktualizacja listy dokonywana jest co kilka dni.
 
Uchwałą nr 8/20/UWZ z dnia 29 sierpnia 2020 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ogrodowego "ENERGETYK" ustaliło wysokość opłat ogrodowych w 2020 roku płatnych jednorazowo do 30 września każdego roku. Opłaty ogrodowe wnoszone są przez każdego Działkowca przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia lub w uzasadnionych przypadkach bezpośrednio Skarbnikowi (za potwierdzeniem KP).
 • termin płatności: do 30 września 2020 r.
 • na rachunek: BGŻ - 21 2030 0045 1110 0000 0389 2240
 • tytuł przelewu: opłata ogrodowa / nr działki
Kwota do zapłaty uwzględnia:
 • opłatę na rzecz ogrodu,
 • opłatę za wywóz odpadów,
 • opłatę za zużytą energię elektryczną (po podaniu stanu, wg wskazań licznika),
 • opłatę energetyczną,
 • opłatę za zużytą wodę "pitną" (po podaniu stanu, wg wskazań wodomierza),
 • opłatę wodną (dla działkowców sektora I),
 • rozliczenie godzin / prac na rzecz ogrodu tzw. "czyn",
 • opłatę dla korzystających z ogólnodostępnej wody "pitnej" na terenie sektora I,
 •   składkę członkowską w wysokości 30 zł - dla członków Stowarzyszenia
 • oraz dotychczasowe wpłaty / nadpłaty / niedopłaty

Dodatkowo na liście umieszczono także wysokość wkładu inwestycyjnego z przeznaczeniem na realizację inwestycji budowy przyłącza wodnego do ROD uchwalonego Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 9/20/UWZ z 29 sierpnia 2020 r. - w kwocie 450 zł płatnego do 30 października 2020 r.