UCHWAŁA ZARZĄDU
nr 4/21/UZ
z dnia 26 kwietnia 2021 r.
 
w sprawie
wysokości składki członkowskiej, opłat ogrodowych i innych opłat administracyjnych
oraz sposobu i terminu ich wnoszenia
 

§ 1
Mając na uwadze sytuację epidemiczną w kraju, w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia Walnego Zebrania Członków, Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „ENERGETYK” postanawia podać do wiadomości wysokość składki, opłat ogrodowych oraz opłat administracyjnych, których wysokość do czasu ewentualnych zmian dokonanych przez Walne Zebranie Członków, pozostaje utrzymana na poziomie roku ubiegłego, z zastrzeżeniem §2 niniejszej uchwały.

§ 2
Na podstawie §2 uchwały nr 8/20/UWZ Walnego Zebrania Członków z dnia 29.08.2020 r. Zarząd dokonuje zmiany stawki opłaty za zużytą wodę „pitną” (za 1 m3) z 5,50 zł na 7,00 zł / m3.

§ 3
Na roczne opłaty ogrodowe składają się:
a) opłata na zarządzanie ogrodem: 0,45 zł/m2 (max 140 zł)
         • obniżona opłata na zarządzanie dla członków Stowarzyszenia: 0,35 zł/m2 (max 110 zł)
b) opłata za wywóz odpadów (w przypadku selektywnej zbiórki): 115 zł
         • przy braku selektywnej zbiórki (brak segregacji): 235 zł
c) opłata za zużytą energię elektryczną (wg wskazań licznika): 0,90 zł / kWh
d) opłata energetyczna (od każdej działki): 10 zł
e) opłata za zużytą wodę „pitną” (wg wskazań wodomierza): 7,00 zł / m3
         • przy braku wodomierza – ryczałt: 200 zł / miesiąc
f) opłata wodna dla działkowców sektora I: 10 zł
g) ekwiwalent za niewykonane prace (4 x 10 zł): 40 zł
(lub 4 godziny prac wykonanych na rzecz ogrodu, wyznaczonych przez Zarząd)

§ 4
Ustala się, iż opłaty ogrodowe w całości płatne są jednorazowo w terminie do dnia 30 września każdego roku.

§ 5
Zobowiązuje się każdego użytkownika działki do samodzielnego podania – bez wezwania – aktualnego stanu licznika energii elektrycznej oraz wodomierza w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia każdego roku. Przekazanie stanów zużycia może nastąpić w formie ustnej, telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – członkowi zarządu lub gospodarzowi ogrodu.

§ 6
Opłaty ogrodowe płatne są na konto bankowe Stowarzyszenia, a w wyjątkowych sytuacjach – gotówką za potwierdzeniem Skarbnikowi.


§ 7
Nadto ustala się wysokość pozostałych opłat:
a) wpisowe wraz z opłatą inwestycyjną dla nowych działkowców: 500 zł
     - nie dotyczy działkowców nabywających prawo do użytkowania działki z mocy prawa (spadek, współmałżonek itp.)
b) jednorazowe wysłanie upomnienia/wezwania do zapłaty: 10 zł
c) ponowne podłączenie do sieci elektrycznej po karnym odłączeniu: 100 zł
d) kara za samowolne zerwanie plomby urządzenia pomiarowego 100 zł
e) kara za brak tabliczki z numerem działki: 10 zł

§ 8
Dla sprawnego dokonywania i przyjmowania wpłat oraz przejrzystości naliczeń suma opłat ogrodowych podlega zaokrągleniu do pełnej złotówki, zgodnie z zasadami zaokrąglania liczb.

§ 9
Od nieterminowych wpłat działkowiec zobowiązany jest uiścić ustawowe odsetki.

§ 10
Brak wpłat rodzi skutki prawne wynikające z Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Statutu Stowarzyszenia i Regulaminu Ogrodu z utratą prawa do użytkowania działki włącznie.

§ 11
Zgodnie z uchwałą nr 7/20/UWZ Walnego Zebrania Członków z dnia 29.08.2020 r. wysokość składki członkowskiej została ustalona na kwotę 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) miesięcznie z przeznaczeniem na cele statutowe Stowarzyszenia. Składka roczna w łącznej kwocie 30 zł (trzydzieści złotych) płatna jest jednorazowo na konto bankowe Stowarzyszenia, a w wyjątkowych sytuacjach – gotówką Skarbnikowi, łącznie z opłatami ogrodowymi w terminie do dnia 30 września każdego roku

§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Zarząd:

(-) na oryginale właściwe podpisy