UCHWAŁA ZARZĄDU
nr 2/21/UZ
z dnia 26 kwietnia 2021 r.
 
w sprawie
przyjęcia rezygnacji z funkcji i wygaśnięcia mandatu członka Zarządu
 
1. Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonego oświadczenia, przyjmuje rezygnację z funkcji członka Zarządu – Wiceprezesa Ireneusza OLEKSIKA (Oleksik).
 
2.Na podstawie § 22 ust. 2 c) Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego „ENERGETYK”, Zarząd stwierdza wygaśnięcie z dniem 30 kwietnia 2021 roku mandatu wyżej wymienionego członka Zarządu.
 
3.Zarządza się podanie uchwały do wiadomości rezygnującego członka Zarządu poprzez dostarczenie jej pocztą elektroniczną.
 
4.Zarządza się podanie uchwały do wiadomości członków Stowarzyszenia poprzez umieszczenie jej odpisu na stronie internetowej Stowarzyszenia, a także na tablicach ogłoszeń ROD.
 
5.Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia.
 
6.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem pkt 2.
 
Zarząd:
(-) na oryginale właściwe podpisy