UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 9/20/UWZ
z dnia 29 sierpnia 2020 r.
 
w sprawie
sposobu i zasad finansowania 
inwestycji budowy przyłącza wodnego do ROD "ENERGETYK"
 
 
§ 1
Walne Zebranie Członków ustala wysokość wkładu finansowego przeznaczonego na realizację inwestycji budowy dwóch przyłączy wody do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ENERGETYK” (ul. Rudzka – sektor I oraz ul. Nad Zalewem – sektor II i III) na kwotę 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) od każdej działki, której działkowiec deklaruje chęć korzystania z wody miejskiej.

§ 2
Wkład finansowy wnoszony jest przez działkowców dotychczas korzystających z wody miejskiej jednorazowo przelewem na konto Stowarzyszenia w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2020 roku.
 
§ 3
W indywidualnych przypadkach, wyłącznie na pisemny wniosek działkowca i po uzyskaniu zgody Zarządu, dopuszcza się dokonanie wpłaty wkładu finansowego w dwóch ratach w nieprzekraczalnych terminach:
• I rata – 250 zł w terminie do 30 października 2020 roku
• II rata – 200 zł w terminie do 30 grudnia 2020 roku
 
§ 4
Każde nowe podłączenie działki do wody miejskiej wymaga wniesienia wkładu finansowego w wysokości wskazanej w §1, po uzyskaniu zgody Zarządu na instalację. Kwota wkładu finansowego nie obejmuje kosztów indywidualnego przyłączenia działki do wewnętrznego wodociągu.
 
§5
Brak wpłaty w wyznaczonym terminie działkowców dotychczas korzystających z wody miejskiej spowoduje fizyczne odcięcie działki od instalacji. Ponowne podłączenie – na koszt działkowca – możliwe będzie po wniesieniu wkładu finansowego.
 
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 
 
Sekretarz i Przewodniczący Zebrania
(-) na oryginale właściwe podpisy