UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 9/20/UWZ
z dnia 28 sierpnia 2021 r.
 
w sprawie
wysokości opłat ogrodowych i innych opłat administracyjnych
oraz sposobu i terminu ich wnoszenia

 
 
§ 1
Działając w oparciu o zapis § 27 ust. 1f Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego „ENERGETYK”, Walne Zebranie Członków ustala wysokość opłat ogrodowych i opłat administracyjnych:

Na roczne opłaty ogrodowe składają się:
a) opłata na zarządzanie ogrodem: 0,45 zł/m2 (max 140 zł)
    obniżona opłata na zarządzanie ogrodem dla członków Stowarzyszenia: 0,35 zł/m2 (max 110 zł)
b) opłata za wywóz odpadów: 115 zł
    przy braku selektywnej zbiórki (brak segregacji): 235 zł
c) opłata za zużytą energię elektryczną (wg wskazań licznika): 0,90 zł/kWh
d) opłata energetyczna (od każdej działki): 10 zł
e) opłata za zużytą wodę „pitną” (wg wskazań wodomierza): 7,00 zł/m3
- przy braku wodomierza – ryczałt: 200 zł/miesiąc
f) opłata wodna dla działkowców sektora I: 10 zł
g) ekwiwalent za niewykonane prace (4 x 10 zł): 40 zł

§ 2
Upoważnia się Zarząd Stowarzyszenia do dokonania zmiany stawki opłaty za zużytą energię elektryczną (za 1 kWh), stawki opłaty za zużytą wodę „pitną” (za 1 m3) oraz za wywóz odpadów w przypadku istotnych zmian wprowadzonych przez dostawcę/sprzedawcę mediów i odbiorcę odpadów.

§ 3
Walne Zebranie Członków ustala liczbę godzin jako prace świadczone przez działkowca na rzecz ogrodu (tzw. „czyn”) na 4 godziny po 10 złotych.

§ 4
Ustala się, iż opłaty ogrodowe w całości płatne są jednorazowo w terminie do dnia 30 września każdego roku.

§ 5
Zobowiązuje się każdego użytkownika działki do samodzielnego podania – bez wezwania – aktualnego stanu licznika energii elektrycznej oraz wodomierza w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia każdego roku. Przekazanie stanów zużycia może nastąpić w formie ustnej, telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – członkowi zarządu lub gospodarzowi ogrodu.

§ 6
Opłaty ogrodowe płatne są na konto bankowe Stowarzyszenia, a w wyjątkowych sytuacjach – gotówką za potwierdzeniem Skarbnikowi.

§ 7
Nadto ustala się wysokość pozostałych opłat:
a) wpisowe wraz z opłatą inwestycyjną dla nowych działkowców: 500 zł
(nie dotyczy działkowców nabywających prawo do użytkowania działki z mocy prawa (spadek, współmałżonek itp.))
b) jednorazowe wysłanie upomnienia/wezwania do zapłaty: 10 zł
c) ponowne podłączenie do sieci elektrycznej po karnym odłączeniu: 100 zł
d) kara za samowolne zerwanie plomby urządzenia pomiarowego 100 zł
e) kara za brak tabliczki z numerem działki: 10 zł

§ 8
Dla sprawnego dokonywania i przyjmowania wpłat oraz przejrzystości naliczeń suma opłat ogrodowych podlega zaokrągleniu do pełnej złotówki, zgodnie z zasadami zaokrąglania liczb.

§ 9
Od nieterminowych wpłat działkowiec zobowiązany jest uiścić ustawowe odsetki.

§ 10
Brak wpłat rodzi skutki prawne wynikające z Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Statutu Stowarzyszenia i Regulaminu Ogrodu z utratą prawa do użytkowania działki włącznie.

§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Sekretarz i Przewodniczący Zebrania
(-) na oryginale właściwe podpisy