UCHWAŁA ZARZĄDU
nr 12/20/UZ
z dnia 31 lipca 2020 r.
 
w sprawie
zwołania Walnego Zebrania Członków
  
§ 1
Na podstawie § 28 i innych Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „ENERGETYK” zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na 29 sierpnia 2020 r. (sobota) o godzinie 13:30 w pierwszym terminie.
 
§ 2
W przypadku braku kworum, wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania na 29 sierpnia 2020 roku na godzinę 14:00 w tym samym miejscu.
 
§ 3
Miejsce Walnego Zebrania Członków: sektor I / plac przy hydroforni (działka 12) / pod wierzbąz zachowaniem rygorów sanitarnych.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Zarząd:
(-) na oryginale właściwe podpisy
 
Porządek obrad:
Regulamin obrad:
Sprawozdanie Zarządu za 2019 rok: