UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 9/19/UWZ
z dnia 16 marca 2019 r.
 
w sprawie
przyjęcia planu gospodarczego na 2019 rok
 
 
§ 1
Działając w oparciu o zapis § 27 ust. 1e w związku z § 43 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego „ENERGETYK”, Walne Zebranie Członków uchwala plan gospodarczy Stowarzyszenia.

§ 2
Plan gospodarczy na 2019 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały*.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 


*Plan gospodarczy do wglądu w Zarządzie dla członków Stowarzyszenia
 
Sekretarz i Przewodniczący Zebrania
(-) na oryginale właściwe podpisy