UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 8/19/UWZ
z dnia 16 marca 2019 r.
 
w sprawie
wyboru Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia
 
 
§ 1

Działając w oparciu o zapis § 27 ust. 2 w związku z § 20 Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego „ENERGETYK”, Walne Zebranie Członków dokonało wyboru uzupełniającego do Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia w osobie działkowca Henryka Morańskiego.


§2
Po ukonstytuowaniu się, Komisja Rozjemcza działa w składzie:

przewodniczący - Henryk Morański
zastępca przewodniczącego - Stanisław Kustra
sekretarz - Marian Lewandowski


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Sekretarz i Przewodniczący Zebrania
(-) na oryginale właściwe podpisy