UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 6/19/UWZ
z dnia 16 marca 2019 r.
 
w sprawie
udzielenia absolutorium Komisji Rozjemczej
 
 
§ 1
Działając w oparciu o zapis § 27 ust. 1d Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego „ENERGETYK”, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności, Walne Zebranie Członków pozytywnie ocenia pracę i udziela członkom Komisji Rozjemczej absolutorium z pełnionych funkcji

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 
 
Sekretarz i Przewodniczący Zebrania
(-) na oryginale właściwe podpisy