UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 4/19/UWZ
z dnia 16 marca 2019 r.
 
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 
 
§ 1
Działając w oparciu o zapis § 27 ust. 1d Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego „ENERGETYK”, Walne Zebranie Członków przyjmuje i zatwierdza przedstawione sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2018 rok.

§ 2
Sprawozdanie Komisji Rozjemczej za 2018 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały*.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Sekretarz i Przewodniczący Zebrania
(-) na oryginale właściwe podpisy
 
*Sprawozdania dostępne do wglądu w Zarządzie dla członków Stowarzyszenia