UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 2/19/UWZ
z dnia 16 marca 2019 r.
 
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
i przeznaczenia zysku
 
 
§ 1
Działając w oparciu o zapis § 27 ust. 1a Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego „ENERGETYK”, Walne Zebranie Członków przyjmuje i zatwierdza przedstawione sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2018 rok.

§ 2
Walne Zebranie postanawia przeznaczyć w całości wykazany w sprawozdaniu zysk (kwota zysku) na cele statutowe Stowarzyszenia.

§ 3
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały*.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Sekretarz i Przewodniczący Zebrania
(-) na oryginale właściwe podpisy
 
*Sprawozdania dostępne do wglądu w Zarządzie dla członków Stowarzyszenia