UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 1/19/UWZ
z dnia 16 marca 2019 r.
 
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu,
w tym sprawozdania z realizacji planu gospodarczego w 2018 roku
 
 
§ 1
Działając w oparciu o zapis § 27 ust. 1a Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego „ENERGETYK”, Walne Zebranie Członków przyjmuje i zatwierdza przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu w tym sprawozdanie z realizacji planu gospodarczego w 2018 roku.

§ 2
Sprawozdanie z działalności Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały*.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Sekretarz i Przewodniczący Zebrania
(-) na oryginale właściwe podpisy
 
*Sprawozdania dostępne do wglądu w Zarządzie dla członków Stowarzyszenia