UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 10/19/UWZ
z dnia 16 marca 2019 r.
 
w sprawie
wysokości składki członkowskiej, terminu i sposobu jej wnoszenia
 
 
 
§ 1
Działając w oparciu o zapis § 27 ust. 1f Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego „ENERGETYK”, Walne Zebranie Członków ustala wysokość składki członkowskiej na kwotę 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) miesięcznie z przeznaczeniem na cele statutowe Stowarzyszenia.

§ 2
Ustala się, iż składka roczna w łącznej kwocie 30 zł (trzydzieści złotych) płatna jest jednorazowo łącznie z opłatami ogrodowymi w terminie do dnia 30 września każdego roku.

§ 3
Składka płatna jest na konto bankowe Stowarzyszenia, a w wyjątkowych sytuacjach – gotówką Skarbnikowi.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Sekretarz i Przewodniczący Zebrania
(-) na oryginale właściwe podpisy