UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA
nr 18/18/UWZ
z dnia 8 maja 2018 r.
 
w sprawie
zmian w Statucie
 
 
§ 1
Na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1923), po zapoznaniu się z rekomendacją Zarządu w sprawie zmian w Statucie, Walne Zebranie Członków postanawia dokonać następujących zmian:

1. § 5 w nowym brzmieniu:

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy jego członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
2. O zatrudnieniu pracownika, w tym członka stowarzyszenia każdorazowo decyduje zarząd.

2. w § 32 po ustępie 2 dopisać ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu:

3. Członkom zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, stowarzyszenie może wypłacać wynagrodzenie.
4. Decyzję o wynagradzaniu członków zarządu, a także zasady, tryb i wysokość wynagrodzenia uchwala walne zebranie członków stowarzyszenia.

3. w § 33 po ustępie 3 dopisać ust. 4 w brzmieniu:

4. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej) wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.

§ 2
Tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmian do KRS.

 
Sekretarz i Przewodniczący Zebrania
(-) na oryginale właściwe podpisy