Komisja Rozjemcza

Komisja Rozjemcza uzupełniona w składzie przez Walne Zebranie Członków w dniu 16 marca 2019 roku:

  • przewodniczący - Henryk Morański (działka I/75)
  • z-ca przewodniczącego - Stanisław Kustra (III/138)
  • sekretarz - Marian Lewandowski (II/109)

 

Zadaniami Komisji Rozjemczej jest rozpoznawanie odwołań członków od uchwał zarządu w sprawach:
a) nabycia lub utraty członkostwa,
b) nałożenia kar porządkowych i postępowań określonych w § 16 ust. 8 statutu.
Może prowadzić także postępowania mediacyjne w sporach między działkowcami.


Komisja działa na podstawie m.in. zapisów §37 Statutu Stowarzyszenia. Powoływana jest na 4-letnią kadencję. 

 

Poniżej znajduje się Regulamin Komisji Rozjemczej (zatwierdzony w dniu 28/03/2015 r. przez Walne Zebranie uchwałą nr 8/15/UWZ):