Powołanie GOSPODARZY OGRODU

GOSPODARZE OGRODU:
 
 
Gospodarz ogrodu:
 
 • współpracuje z działkowcami sektora,
 • zapewnia łączność działkowców z Zarządem,
 • dba o sprawy techniczno-gospodarcze, infrastrukturę ogrodową oraz sprawy działkowców sektora, a wnioski i propozycje z działalności przedstawia zarządowi.

 Nadto: 

 • kontroluje przestrzeganie przez działkowców sektora Regulaminu ROD,
 • prowadzi bieżącą kontrolę użytkowania infrastruktury ogrodowej (instalacji wodnej, elektrycznej oraz pozostałej infrastruktury),
 • przestrzega harmonogramu wywozu odpadów komunalnych i zgodnie z tym harmonogramem w odpowiednim czasie przygotowuje kontenery do odbioru, a po ich opróżnieniu wprowadza na miejsce i zabezpiecza,
 • na bieżąco wymienia worki w kontenerach i stojakach na śmieci, a zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów wystawia zabezpieczone worki do zabrania,
 • w wyznaczonym okresie dokonuje odczytu wskazań liczników energii i wodomierzy,
 • w uzasadnionych przypadkach i wyznaczonych terminach odpowiada za umożliwienie działkowcom wjazdu na teren sektora, odpowiada za otwarcie i zamknięcie bram wjazdowych,
 • umieszcza w gablotach ogłoszeń ważne informacje i komunikaty przekazane przez Zarząd,
 • przekazuje działkowcom sektora kierowaną do nich od organów stowarzyszenia korespondencję (w tym za potwierdzeniem odbioru),
 • pozostaje w stałym kontakcie z zarządem, w sytuacjach tego wymagających uczestniczy w spotkaniach gospodarzy czy posiedzeniach Zarządu,
 • o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu ogrodu niezwłocznie informuje Zarząd,
 • udostępnia i prowadzi ewidencję wypożyczonego sprzętu ogrodowego,
 • prowadzi ewidencję i umożliwia dostęp do ogólnodostępnych punktów czerpania wody "pitnej" - sektor I,
 • wykonuje inne czynności z zakresu administracyjno-organizacyjnego zlecone przez Zarząd.

Nadzór nad pracą gospodarzy ogrodu, a także okresową ocenę ich pracy wykonuje Zarząd Stowarzyszenia.

Gospodarz ogrodu nie jest upoważniony do przyjmowania jakichkolwiek wpłat od działkowców.